Gwybodaeth

Croeso i dudalennau gwybodaeth theSprout, y lle i gael gwybodaeth ddefnyddiol i bobl ifanc yng Nghaerdydd. Chwilia’r categorïau isod am ddolenni defnyddiol a sefydliadau lleol neu chwilia’r bas data.

Rydym wastad yn chwilio am adborth a pa un ai wyt ti’n cytuno, anghytuno neu gydag awgrymiad gall helpu i wella ein cynnwys – rydym yn awyddus i glywed gen ti.

Teuluoedd Yn Gyntaf Caerdydd

Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig help, cyngor a chefnogaeth i deuluoedd yng Nghaerdydd. Maent yn tynnu gwasanaethau gwahanol sydd yn gallu bod yn gymorth…

Credydau Amser

Casgla Gredydau Amser am gefnogi dy gymuned, i wario ar y pethau rwyt ti’n hoffi! Beth ydy Credydau Amser? Mae Credydau Amser yn debyg iawn i rywbeth arall sydd efallai’n…

Gwaith a Hyfforddiant

Oni bai dy fod di’n ennill y loteri, mae’n debyg byddet ti’n gweithio am o leiaf 40 mlynedd – warth i ti wneud rhywbeth rwyt ti’n ei fwynhau, neu sy’n…

Pobl yn Dy Fywyd

Mae’r adran yma yn edrych ar y perthnasau gwahanol yn ein bywydau gyda’n teuluoedd, cariadon, ffrindiau a phobl eraill rydym yn eu hadnabod. Gall y perthnasau yma gyfrannu at y…

Iechyd Meddwl

Nid yw iechyd meddwl yn rhywbeth dylid ei guddio, mae’r un mor bwysig ag iechyd corfforol. Mae yna lawer o ymgyrchoedd a sefydliadau sydd yn annog pobl i siarad amdano….

Bwlïo

Mae bwlio yn gallu digwydd mewn sawl gwahanol ffordd, o fwlio meddyliol i gorfforol i seiber.  Mae bwlio fel arfer yn ymddygiad sydd yn cael ei ailadrodd sydd yn gallu…

Addysg

Mae addysg yn bwnc enfawr a phwysig. Am wybodaeth ar hyfforddiant a phrentisiaethau, cer draw i’n tudalennau Gwaith a Hyfforddiant. Mae Gyrfa Cymru yn ymdrin â’r holl bynciau yma, felly…

Teithio

Mae’r adran teithio wedi cael ei rannu’n 2 ddarn, Symud o Gwmpas a Gwyliau a Theithio. Yn Symud o Gwmpas mae yna wybodaeth am gludiant cyhoeddus, gwersi gyrru, beicio, cerdded a mwy. Yn…

Amgylchedd

Mae ein Hamgylchedd yn cynnwys dŵr, bwyd, aer, tir, ynni, llifogydd, cefn gwlad, hinsawdd a llawer mwy. Bydd y dudalen hon yn dy helpu di i ddarganfod gwybodaeth a gwasanaethau…

Y Corff

Mae gofalu am dy iechyd yn bwysig er mwyn gallu teimlo’n dda ac ymdopi gyda heriau a phwysau bywyd. Cofia: Os yw’n argyfwng meddygol, ac rwyt ti’n credu bod bywyd…

Iechyd Rhywiol

Wyt ti wedi drysu’n llwyr gyda mater iechyd rhywiol? Poeni am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol neu dim clem am atal cenhedlu? Angen gwybodaeth bellach am brofiadau’r glasoed (puberty)? Edrycha…

Alcohol, Cyffuriau ac Ysmygu

Yn aml, fel person ifanc, rwyt ti’n gorfod wynebu penderfyniadau anodd pan ddaw at alcohol, cyffuriau ac ysmygu. Efallai dy fod di eisiau arbrofi. Efallai bod dy ffrindiau yn rhoi…

LHDT+

Mae LHDT yn golygu Lesbiad, Hoyw, Deurywiol a Trawsrywiol, sydd yn dermau defnyddir i ddisgrifio gogwydd rhywiol, emosiynol ac/neu ramantus rhywun ac/neu eu hunaniaeth rhyw. Mae LHDT+ yn cael ei…

Tai a Llety

Nid oes llawer yn fwy pwysig na chael to uwch dy ben! Ond, mae yna lawer iawn o opsiynau tai gwahanol ac, yn anffodus, mae rhai pobl yn gallu cael…

Byw Mewn Gofal

Weithiau, bydd pethau’n digwydd mewn teulu sy’n golygu na all plant neu bobl ifanc fyw gyda’u rhieni. Gall hyn ddigwydd am sawl rheswm gan gynnwys salwch, problemau teuluol, neu fod…

Diogelwch Ar-Lein

Mae gan bob person 5 o anghenion sylfaenol i oroesi, aer, dwr, bwyd, cysgod a chwsg, ond oes yna chweched bellach? Cysylltedd? Sut fydda ni’n byw heb fod ar-lein!? Rydym…

Arian

Mae arian yn rhywbeth mae pobl yn poeni amdano yn aml, bod hynny’n deall sut i reoli’r arian sydd gen ti, darganfod pa arian fedri di ei gael, neu ymdopi…

Y Gyfraith, Dy Hawliau a Dinasyddiaeth

Mae’r gyfraith, hawliau a dinasyddiaeth yn rhywbeth sydd yn berthnasol i bawb sydd yn byw yng Nghymru, ond gall fod yn bwnc anodd iawn i ddeall. Yn yr adran yma…

Pethau i’w Gwneud

Eisiau gwybod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd? Oes pethau hoffet ti eu gweld? Ddim yn gwybod ble mae’r parc, y clwb chwaraeon, cyfle gwirfoddol agosaf? Gweler isod a dechrau cynllunio’r…

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd