Gwybodaeth

Croeso i dudalennau gwybodaeth theSprout, y lle i gael gwybodaeth ddefnyddiol i bobl ifanc yng Nghaerdydd. Chwilia’r categorïau isod am ddolenni defnyddiol a sefydliadau lleol neu chwilia’r bas data.

Rydym wastad yn chwilio am adborth a pa un ai wyt ti’n cytuno, anghytuno neu gydag awgrymiad gall helpu i wella ein cynnwys – rydym yn awyddus i glywed gen ti.

Credydau Amser

Credydau Amser – beth ydynt, sut mae ennill nhw a sut i’w gwario.

Gwaith a Hyfforddiant

Oni bai dy fod di’n ennill y loteri, mae’n debyg byddet ti’n gweithio am o leiaf 40 mlynedd – warth i ti wneud rhywbeth rwyt ti’n ei fwynhau, neu sy’n…

Pobl yn Dy Fywyd

Ffrindiau, teulu, perthnasau, gofalwyr ifanc, pan fydd pethau yn myned o’i le a phrofedigaeth. Dolenni, awgrymiadau a chyngor i helpu.

Iechyd Meddwl

Rhai awgrymiadau a llefydd defnyddiol i fynd i gadw’n iach yn feddyliol.

Bwlïo

Wedi drysu am fwlio? Eisiau gwybod mwy? Dyma’r dolenni bydd ei angen arnat ti.

Addysg

Chwilio am gyngor am addysg? Gwybodaeth am ysgol a choleg, prifysgol ac anghenion addysg arbennig yma.

Teithio

Gwybodaeth ar drafnidiaeth gyhoeddus, dysgu gyrru car, beicio, cerdded, teithio, dramor, pasbortau, teithebau ac yswiriant.

Amgylchedd

Rhestr o wybodaeth bwysig, adnoddau gwaith cwrs a sefydliadau lleol gellir gwirfoddoli neu ymgyrchu ar eu rhan.

Dy Gorff

Mae gofalu am dy iechyd yn bwysig er mwyn teimlo’n dda a gallu ymdopi â heriau a phwysau bywyd bob dydd.

Iechyd Rhywiol

Os wyt ti’n chwilio am wybodaeth ar iechyd rhywiol a’r gwasanaethau sydd yn agored i ti yng Nghaerdydd, clicia yma.

Alcohol, Cyffuriau & Ysmygu

Angen cyngor ar gyffuriau, alcohol neu ysmygu? Dyma’r dudalen sydd ei angen arnat ti.

LHDT+

Canllaw, dolenni defnyddiol a sefydliadau yn ymwneud â phopeth LHDT+

Tai a Llety

Chwilio am gymorth a gwybodaeth gyda thai, fflatiau, cartrefi, lloches? Mae popeth yma.

Byw Mewn Gofal

Wyt ti’n chwilio am wybodaeth ar fod mewn gofal, maethu, mabwysiadu neu lety â chefnogaeth yng Nghaerdydd? Yna byddwn yn dy roi ar y llwybr cywir.

Diogelwch Ar-Lein

Secstio, seiberfwlio, sgamiau, radicaleiddio, grŵmio, hawlfraint… mae’r Rhyngrwyd yn ddrysfa o bethau. Darganfydda’ sut i’w ddefnyddio’n ddiogel.

Arian

Llefydd gall helpu ti i reoli dy arian, a dysgu mwy am ennill arian, arbed arian, budd-daliadau a gwario!

Y Gyfraith, Dy Hawliau a Dinasyddiaeth

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth am y gyfraith a hawliau, plismona, mathau o droseddau a’r canlyniadau o dorri’r gyfraith, ynghyd â’th hawliau fel dinesydd.

Pethau i’w Gwneud

Eisiau gwybod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd? Ddim yn gwybod ble mae’r parc agosaf, y clwb chwaraeon, cyfle gwirfoddol? Darganfydda yma.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru