Gwybodaeth

Croeso i dudalennau gwybodaeth theSprout. Mae’r rhain ar hyn o bryd yn cael eu datblygu a’u hail-ysgrifennu, yn dilyn ymgynghoriad gyda’n grwpiau golygu.

Rydym ni’n edrych i dderbyn adborth oddi wrthych chi, i ddarganfod a ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno, neu tybed a oes gennych chi awgrymiadau i’n helpu ni i wella ein cynnwys – rydym ni am glywed amdano!

Gwaith a Hyfforddiant

Oni bai eich bod yn ennill y loteri, tebygolrwydd yw y byddwch yn gweithio am o leiaf 40 mlynedd – man y man i chi gwneud rhywbeth rydych yn mwynhau,…

Pobl yn Dy Fywyd

Mae’r adran hon yn ystyried y gwahanol berthnasau sydd gennym yn ein bywydau â’n teuluoedd, sboner neu wejen, ffrindiau a phobl eraill rydym yn eu hadnabod. Gall y perthnasau hyn…

Iechyd Meddwl

Rhai awgrymiadau a llefydd defnyddiol i fynd i gadw’n iach yn feddyliol.

Bwlïo

Wedi drysu am fwlio? Eisiau gwybod mwy? Mae gennym y cysylltiadau rydych ei angen.

Addysg

Chwilio am gyngor am addysg? Rydych wedi dod i’r lle cywir.

Teithio

Shwmae. Croeso i dudalennau teithio theSprout. Rydym wedi rhannu teithio i mewn i 2 adran, Symud o Gwmpas a Gwyliau a Theithio. Mae Symud o Gwmpas yn cynnwys pethau fel trafnidiaeth gyhoeddus, dysgu gyrru, a beicio …

Amgylchedd

 

Dŵr. Bwyd. Awyr. Tir. Ynni. Hinsawdd. Llifogydd. Cefn Gwlad.

Na, dyw’r amgylchedd ddim yn arwyddocaol o gwbl. Paid â darllen y dudalen hon.

Paid â ddod o hyd i wybodaeth bwysig isod, adnoddau cwrs neu sefydliadau lleol i wirfoddoli neu ymgyrchu.

Dy Gorff

Mae edrych ar ôl eich iechyd yn bwysig fel eich bod yn teimlo’n dda ac yn gallu ymdopi â heriau a phwysau bywyd bob dydd.

Iechyd Rhywiol

Yn edrych am wybodaeth ar glasoed, organau cenhedlu gwryw a benyw, y mislif, PMS/PMT (Syndrom cyn mislif a thensiwn cyn mislif), bronnau, gweithgaredd rhywiol, beichiogrwydd, atal cenhedlu, heintiau a Drosglwyddir trwy Ryw (STI), Y Llindag (Thrush), neu anallu rhywiol yna, gallem dy rhoi di yn y cyfeiriad cywir.

Alcohol, Cyffuriau & Ysmygu

Angen cyngor ar gyffuriau, alcohol neu ysmygu? Dyma’r dudalen yr ydych ei angen.

LGBT+ (Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol)

Cafwyd y dudalen hon ei ysgrifennu gan golygydd gwadd, Adam Kaps, y person ifanc o Gaerdydd a sefydlodd Queerdiff. Mae ganddo lawer nifer o flynyddoedd o brofiad yn gweithio gyda phobl ifanc yn yr ardal hon. Canllaw Sylfaenol …

Tai a Llety

Byddai sawl yn dweud bod yna ychydig o bethau sy’n pwysicach na chael tô uwch eich pen! Ond, mae cymaint o opsiynau tai gwahanol i gael ac, yn anffodus, gall…

Byw Mewn Gofal

Wyt ti’n chwilio am wybodaeth ar fod mewn gofal, maethu, mabwysiadu, neu llety â chefnogaeth yng Nghaerdydd? Yna byddwn yn dy rhoi yn y cyfeiriad cywir.

Diogelwch Ar-Lein

Ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel? Ydych chi’n siŵr?  Yn siŵr iawn? Gwell i chi siecio fan hyn!

Arian

Mae’n aml yn cael ei dweud mai arian sy’n gwneud i’r byd mynd rownd.

Y Gyfraith, Dy Hawliau a Dinasyddiaeth

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi am y gyfraith a hawliau, plismona, mathau o droseddau a’r canlyniadau am dorri’r gyfraith, ynghyd â’ch hawliau fel dinesydd.

Pethau i Wneud

Ydych chi eisiau gwybod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd? Oes pethau yr hoffech weld? Ddim yn gwybod lle mae eich parc agosaf, clwb chwaraeon neu gyfle gwirfoddoli?

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru