Alcohol, Cyffuriau & Ysmygu

Llinellau cymorth a gwefannau wybodaeth isod.

Hefyd, os ydwyt yn yr ysgol, gallu di bob amser mynd i siarad gyda dy nyrs ysgol.

Dolennau Da

Switched On – Gwasanaeth gwybodaeth, addysg a chyngor i bobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yng Nghaerdydd a’r Fro. Maent yn gweithio gyda phawb: o’r rhai sydd byth yn yfed neu defnyddio cyffuriau hyd at y rhai a allai fod yn defnyddio ar hyn o bryd neu sydd wedi defnyddio yn y gorffennol. Gallant gynnig gwybodaeth a chyngor i unrhyw berson ifanc a allai gael eu heffeithio gan, neu’n poeni am, defnydd/camddefnydd rhywun o sylweddau.

Red-Button – Siop un stop ar gyfer gwybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio sylweddau yng Nghaerdydd a’r Fro, gyda gwybodaeth am lle i fynd i gael cymorth a chyngor, straeon personol, fideos, a mwy.

DAN 24/7 – Llinell gymorth ffôn cyffuriau ac alcohol yn ddwyieithog ac am ddim, sy’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael gwybodaeth ychwanegol neu help yn gysylltiedig â chyffuriau neu alcohol.

  • Rhadffôn: 0808 808 2234
  • Neu tecstiwch DAN ar: 81066 

E-DAS (Mynediad i Wasanaethau Cyffuriau ac Alcohol) – y pwynt mynediad newydd i mewn i’r driniaeth camddefnyddio sylweddau a chefnogaeth i oedolion 18+ yng Nghaerdydd a’r Fro. Gallet wneud dechrau eich hun neu gallet ofyn i rywun arall, fel eich meddyg teulu, i gysylltu â nhw.

  • Ffôn::  0300 300 7000

Dolenni eraill efallai ffeindiwch yn ddefnyddiol

Meic – y llinell gymorth genedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc (0-25 mlwydd oed) yng Nghymru – testun (84001), rhadffôn (080880 23456), neges chwim  [http://www.meiccymru.org/]  neu e-bostiwch am wybodaeth, cyngor neu eiriolaeth.

Y Filter – Gwybodaeth a chyngor ar roi’r gorau i ‘smygu a sgwrsio am unrhyw beth sy’n ymwneud ag ysmygu ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed yng Nghymru. Arwyddair: “I hidlo allan y mythau a chyflwyno’r ffeithiau am ysmygu i bobl ifanc.”

Adnoddau Ar-Lein & Hunan Gymorth | E-DAS – Gwefannau ac adnoddau gwybodaeth ar-lein mae E-DAS wedi gwirio yn ddibynadwy.

Cardiff & Vale APB (alcohol and substance misuse Area Planning Board)Newyddion, gwybodaeth ac astudiaethau achos camddefnyddio sylweddau; yn ogystal â chyfeirlyfr gwasanaethau camddefnyddio sylweddau rhanbarthol.

llinellau cymorth eraill a allai fod yn ddefnyddiol

ChildLine – llinell gymorth cwnsela 24 awr rhad ac am ddim (gan NSPCC) ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at eu pen-blwydd yn 19 mlwydd oed.

Y Samariaid – llinell gymorth 24 awr am ddim ar gyfer unrhyw un sydd angen cymorth emosiynol.

Apps a Gemau

 

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru