Gwybodaeth

Croeso i dudalennau gwybodaeth theSprout, y lle i gael gwybodaeth ddefnyddiol i bobl ifanc yng Nghaerdydd. Chwilia’r categorïau isod am ddolenni defnyddiol a sefydliadau lleol neu chwilia’r bas data.

Rydym wastad yn chwilio am adborth a pa un ai wyt ti’n cytuno, anghytuno neu gydag awgrymiad gall helpu i wella ein cynnwys – rydym yn awyddus i glywed gen ti.

Credydau Amser

Credydau Amser – beth ydynt, sut mae ennill nhw a sut i’w gwario.

Gwaith a Hyfforddiant

Oni bai dy fod di’n ennill y loteri, mae’n debyg byddet ti’n gweithio am o leiaf 40 mlynedd – warth i ti wneud rhywbeth rwyt ti’n ei fwynhau, neu sy’n…

Pobl yn Dy Fywyd

Ffrindiau, teulu, perthnasau, gofalwyr ifanc, pan fydd pethau yn myned o’i le a phrofedigaeth. Dolenni, awgrymiadau a chyngor i helpu.

Iechyd Meddwl

Mae llawer o bobl yn dioddef gyda gwahanol broblemau iechyd meddwl. Mae gennym restr o sefydliadau sydd yn gallu cynnig y cymorth a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat ti.

Bwlïo

Wedi drysu am fwlio? Eisiau gwybod mwy? Dyma’r dolenni bydd ei angen arnat ti.

Addysg

Chwilio am gyngor am addysg? Gwybodaeth am ysgol a choleg, prifysgol ac anghenion addysg arbennig yma.

Teithio

Gwybodaeth ar drafnidiaeth gyhoeddus, dysgu gyrru car, beicio, cerdded, teithio, dramor, pasbortau, teithebau ac yswiriant.

Amgylchedd

Rhestr o wybodaeth bwysig, adnoddau gwaith cwrs a sefydliadau lleol gellir gwirfoddoli neu ymgyrchu ar eu rhan.

Dy Gorff

Mae gofalu am dy iechyd yn bwysig er mwyn teimlo’n dda a gallu ymdopi â heriau a phwysau bywyd bob dydd.

Iechyd Rhywiol

Os wyt ti angen cyngor pellach ar iechyd rhywiol, neu wybodaeth am y glasoed, dyma’r wybodaeth gall helpu.

Alcohol, Cyffuriau & Ysmygu

Angen cyngor ar gyffuriau, alcohol neu ysmygu? Dyma’r dudalen sydd ei angen arnat ti.

LHDT+

Canllaw, dolenni defnyddiol a sefydliadau yn ymwneud â phopeth LHDT+

Tai a Llety

Chwilio am gymorth a gwybodaeth gyda thai, fflatiau, cartrefi, lloches? Mae popeth yma.

Byw Mewn Gofal

Wyt ti’n chwilio am wybodaeth ar fod mewn gofal, maethu, mabwysiadu neu lety â chefnogaeth yng Nghaerdydd? Yna byddwn yn dy roi ar y llwybr cywir.

Diogelwch Ar-Lein

Secstio, seiberfwlio, sgamiau, radicaleiddio, grŵmio, hawlfraint… mae’r Rhyngrwyd yn ddrysfa o bethau. Darganfydda’ sut i’w ddefnyddio’n ddiogel.

Arian

Llefydd gall helpu ti i reoli dy arian, a dysgu mwy am ennill arian, arbed arian, budd-daliadau a gwario!

Y Gyfraith, Dy Hawliau a Dinasyddiaeth

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth am y gyfraith a hawliau, plismona, mathau o droseddau a’r canlyniadau o dorri’r gyfraith, ynghyd â’th hawliau fel dinesydd.

Pethau i’w Gwneud

Eisiau gwybod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd? Ddim yn gwybod ble mae’r parc agosaf, y clwb chwaraeon, cyfle gwirfoddol? Darganfydda yma.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd
EN