Gwybodaeth

Croeso i dudalennau gwybodaeth theSprout, y lle i gael gwybodaeth ddefnyddiol i bobl ifanc yng Nghaerdydd. Chwilia’r categorïau isod am ddolenni defnyddiol a sefydliadau lleol neu chwilia’r bas data.

Rydym wastad yn chwilio am adborth a pa un ai wyt ti’n cytuno, anghytuno neu gydag awgrymiad gall helpu i wella ein cynnwys – rydym yn awyddus i glywed gen ti.

Teuluoedd Yn Gyntaf Caerdydd

Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig help, cyngor a chefnogaeth i deuluoedd yng Nghaerdydd. Maent yn tynnu gwasanaethau gwahanol sydd yn gallu bod yn gymorth…

Credydau Amser

Casgla Gredydau Amser am gefnogi dy gymuned, i wario ar y pethau rwyt ti’n hoffi! Beth ydy Credydau Amser? Mae Credydau Amser yn debyg iawn i rywbeth arall sydd efallai’n…

Gwaith a Hyfforddiant

Oni bai dy fod di’n ennill y loteri, mae’n debyg byddet ti’n gweithio am o leiaf 40 mlynedd – warth i ti wneud rhywbeth rwyt ti’n ei fwynhau, neu sy’n…

Pobl yn Dy Fywyd

Mae’r adran yma yn edrych ar y perthnasau gwahanol yn ein bywydau gyda’n teuluoedd, cariadon, ffrindiau a phobl eraill rydym yn eu hadnabod. Gall y perthnasau yma gyfrannu at y…

Iechyd Meddwl

Nid yw iechyd meddwl yn rhywbeth dylid ei guddio, mae’r un mor bwysig ag iechyd corfforol. Mae yna lawer o ymgyrchoedd a sefydliadau sydd yn annog pobl i siarad amdano….

Bwlïo

Cwestiwn: Beth YW bwlio? Ateb: Gwneud i rywun arall deimlo’n ofnus, yn ddi-werth, yn unig, yn euog neu’n gofidio – waeth a ydynt wedi gwneud unrhyw beth i’w pryfocio. Fel…

Addysg

Mae addysg yn bwnc enfawr a phwysig. Os hoffet wybodaeth am hyfforddiant a phrentisiaethau, cere draw at Waith a Hyfforddiant. Mae Gyrfa Cymru yn cwmpasu’r holl bynciau hynny, felly os…

Amgylchedd

Dŵr. Bwyd. Aer. Tir. Ynni. Hinsawdd. Llifogydd. Cefn Gwlad. Na, dyw’r amgylchedd ddim yn arwyddocaol o gwbl. Paid â darllen y dudalen hon. Paid â ddod o hyd i wybodaeth…

Y Corff

Mae edrych ar ôl dy iechyd yn bwysig fel dy fod yn teimlo’n dda ac y gallet ymdopi gyda heriau a phwysau bywyd bob dydd. Cofia: – Os yw’n argyfwng…

Iechyd Rhywiol

Wyt ti wedi drysu’n llwyr gyda mater iechyd rhywiol? Poeni am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol neu dim clem am atal cenhedlu? Angen gwybodaeth bellach am brofiadau’r glasoed (puberty)? Edrycha…

Alcohol, Cyffuriau & Ysmygu

Llinellau cymorth a gwefannau wybodaeth isod. Hefyd, os ydwyt yn yr ysgol, gallu di bob amser mynd i siarad gyda dy nyrs ysgol. https://youtu.be/FhpOPO7LtzE Dolennau Da Switched On – Gwasanaeth…

LHDT+

Ysgrifennwyd y dudalen hon gan ein Golygydd gwadd, Adam Kaps, y person ifanc o Gaerdydd a sefydlodd Queerdiff. Mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad yn gweithio gyda phobl ifanc…

Tai a Llety

Byddai sawl yn dweud bod yna ychydig o bethau sy’n pwysicach na chael tô uwch eich pen! Ond, mae cymaint o opsiynau tai gwahanol i gael ac, yn anffodus, gall…

Byw Mewn Gofal

Weithiau, bydd pethau’n digwydd o fewn teuluoedd sy’n golygu na all plant neu bobl ifanc fyw gyda’u rhieni. Gall hyn ddigwydd oherwydd sawl rheswm yn cynnwys salwch, problemau teuluol, neu…

Diogelwch Ar-Lein

Mae gan bob person 5 o anghenion sylfaenol i oroesi, aer, dwr, bwyd, cysgod a chwsg, ond oes yna chweched bellach? Cysylltedd? Sut fydda ni’n byw heb fod ar-lein!? Rydym…

Arian

Mae arian yn rhywbeth mae pobl yn poeni amdano yn aml, bod hynny’n deall sut i reoli’r arian sydd gen ti, darganfod pa arian fedri di ei gael, neu ymdopi…

Y Gyfraith, Dy Hawliau a Dinasyddiaeth

Mae’r rheolau a’r cyfreithiau rydym yn glynu atynt mewn cymdeithas yn bodoli i sicrhau bod yna safonau o ymddygiad a threfn yn y wlad. Drwy lynu at y cyfreithiau hyn,…

Pethau i’w Gwneud

Eisiau gwybod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd? Oes pethau hoffet ti eu gweld? Ddim yn gwybod ble mae’r parc, y clwb chwaraeon, cyfle gwirfoddol agosaf? Gweler isod a dechrau cynllunio’r…

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd