LHDT+

Ysgrifennwyd y dudalen hon gan ein Golygydd gwadd, Adam Kaps, y person ifanc o Gaerdydd a sefydlodd Queerdiff. Mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad yn gweithio gyda phobl ifanc yn yr ardal hon.

 • Canllaw sylfaenol
 • Dolennau a sefydliadau defnyddiol
 • Canllaw Canlyniadau Lefel A: Cyngor i Rieni

Nodyn Adam: Mae’r adran hon yn waith ar y gweill ar hyn o bryd, a gellir ei newid yn y dyfodol i adlewyrchu’r gwaith sy’n cael ei wneud yn y maes hwn ac yn dadlau ar y pwnc hwn.

Canllaw Sylfaenol

 

Ystyr LGBT (LHDT) ydy Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (byddet yn cael gwybod mwy am y rhain isod). Mae llawer o bobl yn defnyddio ‘LGBT +’ y dyddiau hyn oherwydd mae’r ‘+’ yn golygu llawer o’r atyniadau a hunaniaethau eraill sy’n bodoli (Mae’n arbed ychwanegu llawer mwy o lythyrau ar LGBT!).

Isod, allu di ddod o hyd i wybodaeth fanwl am yr enwau hyn, yn ogystal â rhai dolennau a sefydliadau defnyddiol am gefnogaeth a mwy o wybodaeth.

 

Person Genderbread – Inffograffeg Defnyddiol

Ffynhonnell: It’s Pronounced Metrosexual

 

Dolennau a Sefydliadau Defnyddiol.

http://thesprout.co.uk/blog/2016/09/19/what-is-it-like-to-be-the-t-in-lgbt/

Canllaw Ymlaen llaw

Atyniad

Mathau

Mae’r Rhwydawaith Gwelededd ac Addysg Anrhywiol (AVEN) wedi archwilio trwy ei aelodaeth ystod eang o wahanol fathau o ffyrdd y mae pobl yn cael eu denu at ei gilydd, tu hwnt i’r fath a elwir fwyaf cyffredin sef yn rhywiol.

Y prif fathau a nodwyd ganddynt yw:

 • Rhywiol: Yr awydd i gymryd rhan mewn rhyw gyda rhywun.
 • Rhamantaidd: Yr awydd i fod yn gysylltiedig gyda rhywun yn rhamantus (mwy o erthyglau i ddod ar hyn).
 • Synhwyrus: Yr awydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau synhwyrus gyda rhywun, gall hyn amrywio o bethau fel cofleidio, dal dwylo, roi neu derbyn tylino, ac ati.
 • Esthetig: Mae hyn fel arfer yn ymateb emosiynol i weld rhywbeth yr ydwyt yn ystyried yn hardd neu’n ddeniadol i’r llygad.

Gyda’i gilydd mae’r atyniadau hyn yn ffurfio cyfeiriadedd sy’n ffurfio rhan o dy hunaniaeth a gellir eu defnyddio i egluro sut yr ydwyt yn profi atyniad i eraill. Nid oes angen i’r hunaniaethau alinio â’i gilydd, er bod llawer o bobl yn eu profi y ffordd honno, ond mae’n gwbl normal ac iawn os nad ydwyt.

Ffynhonnell y llun fan hyn

Cyfeiriadedd rhywiol

Mae cyfeiriadedd rhywiol yn ffordd i esbonio dy atyniad rhywiol i eraill ac mae’n dod gydag amrywiaeth o wahanol hunaniaethau sy’n esbonio hynny. Dyma rai o’r rhai cyffredin:

 • Heterorywiol/syth: Yr atyniad rhywiol i bobl o rhyw gwahanol.
 • Cyfunrywiol/ hoyw/lesbiaidd: Yr atyniad rhywiol at bobl o’r un rhyw.
 • Deurywiol: Yr atyniad rhywiol i bobl o ddau ryw gwahanol (gellir darllen mwy am hyn dan Hunaniaeth Rhywiol a Rhywedd).
 • Anrhywiol: Diffyg atyniad rhywiol i bobl.

Mae rhai cyfeiriadedd llai cyffredin ond sydd dal yn ddilys yn cynnwys:

 • Androsexual: Yr atyniad i ddynion.
 • Gynosexual: Yr atyniad i fenywod.
 • Skoliosexual: Yr atyniad i bobl sy’n ddi-deuaidd (h.y. i rywun sydd ddim yn diffinio eu hunain fel gwryw neu benyw, neu’n ddyn neu fenyw – gweler Rhywiol a Hunaniaeth Rhywedd isod).
 • Demisexual: Yr atyniad i bobl yn seiliedig ar cysylltiad emosiynol (bydd erthygl yn cael eu postio cyn bo hir).

Cyfeiriadedd Rhamantaidd

Mae cyfeiriadedd Rhamantaidd yn debyg i gyfeiriadedd rhywiol gan eu bod yn egluro sut yr ydwyt yn profi atyniad rhamantus i bobl. Maent yn defnyddio’r un casgliad o ragddodiaid fel cyfeiriadedd rhywiol, heterorywiol a homo-, ond yn defnyddio’r ôl-ddodiad rhamantus yn lle hynny, megis:

 • Heteroromantic: Yr atyniad rhamantus i bobl o’r rhyw gwahanol.
 • Homoromantic: Yr atyniad rhamantus i bobl o’r un rhyw.
 • Aromantic: Diffyg atyniad rhamantaidd i bobl.

Credyd Delwedd fan hyn.

Chyfeiriadedd synhwyrus ac Esthetig

Fel y cyfeiriadedd eraill, maent yn defnyddio’r rhagddodiaid a grybwyllir uchod, ond maent yn defnyddio’r ôl-ddodiad  -synhwyrus gyfer atyniadau synhwyrus a’r ôl-ddodiad esthetig ar gyfer atyniadau esthetig.

Hunaniaeth Rhywiol a Rhywedd

Rhyw

Rhyw person yw’r disgrifiad biolegol o bioleg y person. Mae rhyw yn cynnwys:

 • Organau rhywiol, fel y pidyn a’r fagina
 • Cromosomau, megis XY neu XX
 • Hormonau, megis testosteron ac oestrogen

Yn feddygol, ar hyn o bryd mae yna dau ryw sy’n cael ei gydnabod yn swyddogol yn y DU: gwrywaidd a benywaidd, fodd bynnag, mae dadleuon ar hyn o bryd dros y cynhwysiad i gydnabod trydydd rhyw a elwir yn rhyngrywiol (bydd erthygl yn dilyn yn y dyfodol i archwilio hyn ymhellach).

Credyd Delwedd Fan hyn

Rhywedd a Hunaniaeth o ran Rhywedd

Diffiniwyd rhyw gan Gymdeithas Seicolegol America fel “agweddau, teimladau, ac ymddygiadau y mae diwylliant yn cysylltu gyda rhyw biolegol person.” Dyma lle’r ydym yn cael y cyfeirnod o beth sy’n gwrywaidd a benywaidd, er bod y rhain yn newid ar draws diwylliannau a hanes.

Credyd Delwedd: Hairy Jacques trwy compfight cc fan hyn.

Hunaniaeth o ran rhywedd yw hunan-ddiffiniad person o rhyw a sut mae’r person yn ei brofi. Mae yna lawer o wahanol hunaniaethau rhywedd, ond rhai o’r mwyaf cydnabyddedig yw:

Mynegiant Rhyw

Mynegiant Rhyw yw’r ffordd y mae person, drwy ddiddordebau, dillad, iaith y corff a llawer o fathau eraill o fynegiant, yn dewis cyflwyno eu hunaniaeth o ran rhywedd, mae hyn fel arfer yn dod o gysyniadau cymdeithasol, megis “merched yn gwisgo pinc” a “bechgyn yn gwisgo glas” , ond, fel arfer, mae hyn yn newid dros gyfnod o amser, gan ei fod unwaith wedi ei ystyried i fod y ffordd arall o gwmpas.

Ffynhonnell y delwedd fan hyn.

Terminoleg Trans Cyffredin*Llun ar gael yma.

Mae Trans* yn derm ymbarél a defnyddir ar gyfer llawer o’r hunaniaethau isod:

 • Rhyw neilltuol: Dyma’r rhyw (gwryw neu benyw fel arfer) sy’n cael ei roi i faban ar enedigaeth, fel arfer ar sail eu rhyw canfyddedig.
 • Trawsrywedd: Mae hwn yn ansoddair sy’n disgrifio’r ffaith bod y person yn hunan-ddiffinio fel hunaniaeth rhyw sy’n wahanol i’r rhyw a bennwyd ar enedigaeth.
 • Trawsrywiol: Mae hwn yn ansoddair sy’n disgrifio’r ffaith mae’r person wedi newid yn gorfforol eu statws rhywiol mewn rhyw ffordd (fel arfer drwy hormonau neu lawdriniaeth).
 • Cisgender: Term i ddisgrifio bod hunaniaeth rhyw unigolyn yn cyfateb i’r un y cawsant eu neilltuo ar ei enedigaeth.
 • Cissexual: Term a ddefnyddir i ddisgrifio nad yw rhyw y person wedi newid o’r un y cawsant ar eu enedigaeth.

 

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd