Iechyd Meddwl

Nid yw iechyd meddwl yn rhywbeth dylid ei guddio, mae’r un mor bwysig ag iechyd corfforol. Mae yna lawer o ymgyrchoedd a sefydliadau sydd yn annog pobl i siarad amdano. Mae ymchwil yn dangos bod gan un ymhob 8 plentyn neu berson ifanc broblem iechyd meddwl, felly mae’n fwy cyffredin nag y mae pobl yn ei feddwl. Paid teimlo cywilydd o dy iechyd meddwl, chwilia am y cymorth rwyt ti ei angen.

Mae yna lawer o gefnogaeth ar gael ac mae rhai o’r sefydliadau, llinellau gymorth, gwefannau, apiau a blogiau gorau isod.

 

Cyngor Iechyd Meddwl yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Llesiant Teulu – Barnardo’s Cymru – Cymorth a chefnogaeth i deuluoedd ac aelodau’r teulu yng Nghaerdydd sydd angen cefnogaeth gydag iechyd emosiynol a meddyliol a lles.

Eich meddyg teulu lleol – Bwrdd Iechyd Ysbyty Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Efallai mai dyma’r man cychwyn gorau i ti os wyt ti’n dioddef gyda dy iechyd meddwl. Gallant siarad am dy bryderon a dy roi ar y llwybr cywir, rhoi presgripsiwn llyfrau, cyfeirio at arbenigwr, awgrymu cyrsiau am ddim ayb.

CAMHS Caerdydd a’r Fro – Mae Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) yn gallu rhoi help llaw i ti ddarganfod a thrin unrhyw broblemau meddyliol, emosiynol neu ymddygiad. Gall y meddyg teulu dy gyfeirio atynt. Mae gan YoungMinds eglurhad da o CAMHS ar eu gwefan.

Rhaglen Blues – Gweithredu Dros Blant – Cwrs ataliol chwe wythnos yn cynnig cefnogaeth grŵp i bobl ifanc 13-19 oed sydd yn dioddef, neu mewn perygl o ddatblygu problem iechyd meddwl. Cadwa lygaid am y Tîm Blues yn dy ysgol neu goleg lleol yng Nghaerdydd. Edrycha ar yr erthygl Sprout yma yn sôn amdano.

PMHSS Caerdydd a’r Fro – Mae’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Sylfaenol (PMHSS) yn wasanaeth GIG am ddim i bobl o bob oedran yng Nghaerdydd a’r Fro. Ar ôl cael dy gyfeirio gan meddyg teulu neu dîm iechyd meddwl cymunedol byddant yn helpu ti i wella gyda chyrsiau a chyngor am ddim i osod nodau a gwasanaethau lleol.

Gweithredu Dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro (CAVAMH) – Cefnogaeth wrth ddatblygu gwasanaethau iechyd meddwl, rhai ohonynt yn cynnwys: Sefyll – rhoi llais i bobl i redeg, cynllunio a datblygu gwasanaethau iechyd meddwl. Join the Dots – gwrando ar adborth pobl ifanc i ddatblygu cynlluniau emosiynol ac iechyd meddwl. Pave the Way – yn cefnogi pobl i wirfoddoli ar gyfer eu lles meddyliol.

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Caerdydd (CMHT) – Gallant ddarparu cefnogaeth wrth ddarganfod gwasanaethau iechyd meddwl i bobl 18-65 oed sydd yn dioddef gyda phroblemau iechyd meddwl difrifol. Gellir cael mynediad iddo trwy’r meddyg teulu, darparwr gwasanaeth neu weithiau gallet ti hunangyfeirio.

Cyfeirlyfr Iechyd Meddwl – CVUHB – Llawer o wybodaeth am elusennau a sefydliadau iechyd meddwl.

Headroom – Gwasanaeth y GIG yn gweithio gyda Barnardo’s i gefnogi pobl ifanc (14-25) sydd wedi cael profiad cyntaf o seicosis. Mae cyfeiriadau yn dod gan wasanaeth iechyd meddwl eilradd sydd yn gweithio gyda’r person ifanc eisoes. Byddant yn rhoi help llaw i gael mynediad at wasanaethau arbenigol, datblygu sgiliau bywyd a gwella dy fywyd dydd i ddydd.

Gwasanaeth Lles Emosiynol Caerdydd a’r Fro – Rhan o Change Grow Live, yn datblygu strategaethau ymdopi a dysgu ffyrdd newydd i deimlo’n well a gwneud newidiadau positif.

HybMeddwl – Canolbwynt wedi’i greu gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc. Gwybodaeth iechyd emosiynol a lles a chysylltiadau i bobl ifanc yng Nghaerdydd.

Stepiau – Gwasanaeth wedi’i ddatblygu gan PMHSS Caerdydd a Bro Morgannwg. Adnoddau i helpu dy hun a chysylltiadau i wasanaethau lleol sydd yn gallu helpu gyda meddwl.

Mind Caerdydd – Elusen iechyd meddwl yn cefnogi pobl sydd mewn trallod meddyliol. Yn darparu cefnogaeth ar gyfer amrywiaeth eang o broblemau er mwyn helpu pobl i fyw eu bywyd ar y llwybr cywir. Maent yn darparu cwnsela, gwasanaethau dydd, llety gyda chefnogaeth, cefnogaeth gymunedol a chefnogaeth yn y cartref. Mae yna A-Z i Iechyd Meddwl ar y wefan genedlaethol. Yma gellir chwilio drwyddo i weld eglurhad, symptomau, beth sydd yn achosi, hunanofal a thriniaeth. Mae yna adran Eich Stori hefyd, ble mae pobl sydd yn byw gyda phroblemau iechyd meddwl yn rhannu eu stori.

The Amber Project – Yn cefnogi unrhyw berson ifanc (14-25 oed) yng Nghaerdydd a’r ardal gyfagos sydd â phrofiad o hunanniweidio. Maent yn cynnig cwnsela, gweithdai, gweithdai theatr a chefnogaeth anffurfiol.

Gwasanaethau Cenedlaethol

Meddwl.org – Lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Y bwriad yw ei gwneud yn haws i ddarganfod gwybodaeth iechyd meddwl Cymraeg wrth dynnu popeth at ei gilydd mewn un lle.

Gofal Galar Cruse – Mae marwolaeth rhywun agos yn gallu achosi problemau iechyd meddwl fel iselder, pryder ayb. Cefnogaeth gyfrinachol. Llinell gymorth: 0808 808 1677

Young Minds – Elusen sydd yn ymladd dros iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Darganfydda sut i ofalu amdanat ti dy hun, am deimladau a symptomau a’r cyflyrau iechyd meddwl gwahanol. Gyrra “YM” fel neges destun at 85258 am ddim, 24/7 os wyt ti’n cael argyfwng iechyd meddwl.

Sefydliad Iechyd Meddwl – Yn gwella gwasanaethau iechyd meddwl a hyrwyddo lles meddyliol. Mae yna A-Z o iechyd meddwl ar y wefan i ddysgu am y cyflyrau gwahanol a ble i gael help. Mae gan y sefydliad ganllaw defnyddiol ar sut i siarad gyda’r meddyg teulu am dy broblemau iechyd meddwl.

The Mix – Cefnogaeth i rai dan 25 oed. Mae ganddynt lwyth o gyngor gan arbenigwyr iechyd meddwl a straeon go iawn os wyt ti’n poeni am dy iechyd meddwl neu iechyd meddwl rhywun arall.

Moodzone – GIG – Awgrymiadau a chyngor, hunangymorth a thriniaeth wahanol, straeon pobl eraill a ble i gael cymorth brys.

Childline – Mae gan y wefan lwyth o wybodaeth a chyngor am iechyd meddwl, pryder, straen, hunan-niwed ayb. yn yr adran Dy Deimladau Mae ganddynt linell gymorth hefyd os wyt ti eisiau siarad â chwnsler am dy deimladau ar 0800 1111, 24 awr y dydd.

Samariaid Cymru – Llinell gymorth 24 awr am ddim i unrhyw un sydd mewn trallod emosiynol neu’n meddwl am ladd eu hunain. Maent yn cynnig lle diogel i siarad ar unrhyw amser. Byddant yn edrych ar dy opsiynau, dod i ddeall dy broblemau ac maent yno i wrando. Nid oes rhaid rhannu manylion personol. Galwa: 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos). Llinell Cymraeg: 0808 164 0123 (amseroedd yn amrywio yn ystod yr wythnos – edrycha ar y wefan yma). E-bost: jo@samaritans.org

Canolfan Iechyd Meddwl Cenedlaethol – Ymchwilwyr o Brifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor yn gweithio i ddysgu mwy am yr hyn sydd yn sbarduno ac yn achosi problemau iechyd meddwl. Ar y wefan mae yna daflenni iechyd meddwl gellir eu lawr lwytho, gwybodaeth am feddyginiaeth iechyd meddwl, teclynnau ar-lein a fideos.

Bipolar UK – Gwybodaeth a grwpiau cefnogol i bobl ifanc gyda deubegwn (bipolar), yn ogystal â theulu a ffrindiau.

OCD Youth – Yn cynyddu ymwybyddiaeth a chefnogaeth i bobl ifanc dan 25 oed sydd yn cael eu heffeithio gan OCD. Yn cael ei redeg gan bobl ifanc gyda OCD, ar gyfer pobl ifanc gyda OCD. Gwybodaeth, blogiau, adnoddau, fideos, fforymau a mwy.

Papyrus – Atal hunanladdiad ifanc ac annog cymdeithas i siarad yn agored am y pwnc. Mae Hopeline UK yn llinell cefnogaeth a chyngor cyfrinachol arbenigol i blant a phobl ifanc hyd at 35 oed sydd yn cael meddyliau hunanladdol (neu yn poeni am berson ifanc): 0800 068 41 41

CALM – Ymgyrch Yn Erbyn Byw’n Druenus – Yn gweithio i atal hunanladdiad gwrywaidd. Dyma yw lladdwr mwyaf dynion dan 45 oed yn y DU. Llinell gymorth: 0800 58 58 58 neu sgwrs ar y we, 5yh tan hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos.

No Panic – Yn helpu pobl sydd yn dioddef gyda phyliau o banig, ffobia, OCD ac anhwylderau eraill sydd yn ymwneud â phryder. Mae’r Hwb Ieuenctid yn edrych ar y cyflyrau unigol yma a’r adnoddau gwahanol sydd yn gallu helpu. Mae’r llinell gymorth ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 13-20 oed sydd angen cymorth gyda’r materion uchod. Galwa 0330 606 1174, 3-6yh , Llun, Mawrth, Mercher, Gwener a 6-8yh Iau a Sadwrn.

Amser i Newid Cymru – Ymgyrch genedlaethol i leihau’r stigma a’r gwahaniaethu daw gydag iechyd meddwl. Ymuna gyda’r ymgyrch pobl ifanc i newid agweddau tuag at iechyd meddwl #GallwnAGwnawn

Heads Above The Waves – Codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan-niwed pobl ifanc, yn hyrwyddo ffyrdd creadigol a phositif i ymdopi yn y dyddiau tywyll. Mae ganddynt awgrymiadau ymdopi positif i rannu ac maent yn rhannu straeon pobl eraill i ddangos nad ti yw’r unig un sy’n dioddef. Mae ganddynt gyngor penodol am sawl peth gwahanol o ddod allan fel LHDTQ+, i oroesi’r ysgol, i ddweud wrth rywun dy fod di’n hunanniweidio.

Galwa Meic

Meic logo for Info sectionOs wyt ti angen gwybodaeth bellach am faterion iechyd meddwl a gwasanaethau fydd yn gallu helpu, cysyllta â’r llinell gymorth Meic. Mae Meic yn llinell gymorth eiriolaeth, cyngor a gwybodaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Galwa am ddim ar 080880 23456, neges testun 84001 neu neges ar-lein.

Apiau Defnyddiol

Stressheads – Paid stresio am bethau. Cura fe. Troi dy sgrin yn declyn lleddfu straen.

Calm Harm – Pam fydd y teimlad dy fod di eisiau hunanniweidio yn dod, rho dro ar yr ap Calm Harm i bylu’r teimladau yna wrth dynnu sylw, cysuro, mynegi a rhyddhau.

Stay Alive – Adnodd atal hunanladdiad yn y boced gyda gwybodaeth a theclynnau i helpu ti i gadw’n ddiogel mewn cyfnod o argyfwng.

SAM App – Rheoli Pryder Hunan Gymorth – Helpu ti i ddeall a rheoli dy bryder.

Headspace – Myfyrdod a meddwlgarwch wedi’i symleiddio gyda’r ap yma.

What’s Up? – Helpu ti i gadw trac ar dy feddyliau, teimladau a’r pethau sydd yn digwydd yn dy fywyd. Cadw ymarferion da a thorri rhai drwg. Mae yna gêm gwreiddio gyda dros 100 o gwestiynau gwahanol sydd yn helpu pan fydd pethau’n dod yn ormod ac mae’n dysgu ti am y patrymau meddwl negyddol mwyaf cyffredin a sut i newid hyn.

MindShift – wedi’i ddylunio i helpu pobl ifanc i ymdopi gyda phryder. Dysga sut i ymlacio a sut i fod yn feistr ar dy bryder.

Blogiau a chanllawiau

Cerddoriaeth a’m hiechyd meddwl– Stori Laura – Mind

Siwrne Ddeubegwn Gwen – Mind

Straen bywyd bob dydd – stori Stacie-Mai’s – Mind

Fy Stori: OCD – Sprout

Fy Annwyd Bythol – Iselder – Sprout

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd