Amgylchedd

Mae ein Hamgylchedd yn cynnwys dŵr, bwyd, aer, tir, ynni, llifogydd, cefn gwlad, hinsawdd a llawer mwy.

Bydd y dudalen hon yn dy helpu di i ddarganfod gwybodaeth a gwasanaethau defnyddiol i ti fedru addysgu dy hun, gofalu am yr amgylchedd, ac ymgyrchu i gadw’r amgylchedd ar flaen penderfyniadau’r dyfodol yng Nghaerdydd.

Cyngor yng Nghaerdydd

Awyr Agored Caerdydd – Parciau, hamdden, natur, cefn gwlad, a mwy o gwmpas Caerdydd.

Caerdydd Un Blaned – Cynllun Cyngor Caerdydd i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030. Mae posib gweld mwy am y strategaeth ar y wefan.

Ffrindiau Nant Fawr – Gwirfoddoli mewn coedwig a thir parc prydferth yng Ngogledd Caerdydd. Mae posib darganfod sawl grŵp ‘Ffrindiau’ gwahanol ledled Caerdydd, mapiau ac arweiniad ymweld yma.

Egg Seeds – Addysg amgylcheddol trwy brofiadau, adnoddau a mwy.

Prosiect Parc Porthceri – Mae’r prosiect yma gan yr Innovate Trust yn helpu oedolion gydag anableddau dysgu a/neu broblemau iechyd meddwl i ennill sgiliau a hyder i’w helpu i arwain bywydau annibynnol o fewn eu cymunedau lleol wrth wneud gwaith gwarchodaeth.

Cardiff Youth Strike 4 Climate – Mae Rhwydwaith Hinsawdd Myfyrwyr y DU (UKSCN) yn grŵp o bobl, y mwyafrif dan 18 oed, yn mynd i’r strydoedd i brotestio yn erbyn diffyg gweithredu’r llywodraeth ar yr Argyfwng Hinsawdd.

Meic logo for Info section

Gwasanaethau Cenedlaethol

Meic – Gwasanaeth eiriolaeth a llinell gymorth sydd yn cefnogi plant a phobl ifanc gydag unrhyw broblemau yn ymwneud ag unrhyw beth, gan gynnwys pryderon am yr amgylchedd. Cysyllta â Meic yn ddyddiol o 8yb tan hanner nos ar: Rhadffôn 080880 23456; Neges Testun 84001 neu Neges Ar-lein.

Cadwch Gymru’n Daclus – Mwy nag sbwriel ‘yn unig’ – yn amddiffyn amgylchedd a thirwedd Cymru mewn sawl ffordd.

Llywodraeth Cymru – Yr amgylchedd a’r newid yn yr hinsawdd –  Yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i amddiffyn a gwella’r elfennau hanfodol yma

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) – Deddf a gafodd ei phasio i sicrhau bod Llywodraeth Cymru wedi’i ymrwymo i sicrhau bod yr amgylchedd wrth galon pob penderfyniad yn y dyfodol – gan gynnwys pethau fel gwarchod natur, newid hinsawdd, codi am fagiau plastig, ailgylchu, carbon isel a mwy.

Rhaglen Eco-Sgolion – Newid dy ysgol am y gwell – beth am osod a chynnal grŵp i newid yr ysgol yn wyrdd ac ennill gwobr Fflag Werdd Efydd, Arian neu Aur sydd yn cael ei adnabod yn rhyngwladol.

Gwrthryfel Difodiant Cymru (XR) – Mae ymuno yn gallu golygu cymaint, neu cyn lleied ag yr hoffet ac mae sawl ffordd i gymryd rhan yn ddibynnol ar yr amser sydd gen ti. Clicia yma i weld sut i gymryd rhan.

UK Youth Climate Coalition – Prosiectau ac ymgyrchoedd i gysylltu pobl ifanc yn y DU gyda newid hinsawdd.

Young People’s Trust for the Environment – Llawer o wybodaeth, fideos, taflenni ffaith ar gyfer pobl ifanc ar yr amgylchedd, gan gynnwys stwff ar gyfer gwaith cwrs.

National Geographic: Environment – “Popeth sydd angen ei wybod” ar bynciau fel Trychinebau Naturiol, Cynefinoedd, y Cefnfor a Newid Hinsawdd. Mae posib dilyn y National Geographic ar Instagram.

WWF (World Wildlife Fund) – Gwybodaeth am fywyd gwyllt, llefydd gwyllt, bygythiadau i bobl a bywyd gwyllt, a sut i gymryd rhan i wella’r sefyllfaoedd yma. Un arall da i’w ddilyn ar Instagram.

Skeptical Science – Yn archwilio’r wyddoniaeth a’r dadleuon o amheuaeth cynhesu fyd-eang – mewn iaith gychwynnol, ganolig ac uwch.

Tyfu’n Wyllt – Hadau blodau gwyllt am ddim i’ch grŵp neu brosiect.

Dryad Bushcraft – Hyfforddiant a gwybodaeth crefftau gwyllt.

Environment doodle vector, renewable energy concept

Apiau defnyddiol

Caerdydd Gov – Llawer o wybodaeth gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys ailgylchu a gwastraff yng Nghaerdydd.

Too Good To Go – App bwyd gwastraff sydd yn caniatáu i ti brynu bwyd dros ben am bris rhatach gan fwytai, caffis, tafarndai a siopau lleol er mwyn atal bwyd rhag mynd i wastraff.

TreeApp – Mae’r app yn caniatáu i ti ddewis ble i blannu coden, sydd wedyn yn cael ei ariannu gan ddarganfod cynnyrch a gwasanaethau cynaliadwy o fewn yr app, felly nid yw’n costio ceiniog i ti.

Earth Hero – Ymateb i newid hinsawdd wrth ddarganfod camau positif, personol, i’w cymryd i ofalu am ein planed a’n cymunedau.

Eevie – Mae Eevie yn ganllaw clyfar i helpu ti i wella dy effaith carbon wrth wneud newidiadau bach bob dydd a phlannu coedwigoedd i wneud yn iawn am y gweddill. Ymuna â chymuned sydd yn gweithio â’i gilydd, un arfer ar y tro, i greu dyfodol hinsawdd-gyfeillgar i bawb.

Eco Buddy – Defnyddia’r app yma i helpu lleihau dy ôl troed carbon wrth gadw trac ar dy fwyd a dy siwrne bob dydd, edrych ar dy allyriadau CO2 a dysgu mwy am dy allyriadau a sut i’w gostwng.

Blogiau a Chanllawiau

Big Energy Saving Week 2021 – TheSprout

A Ddylai Llywodraeth Cymru Wahardd Plastig Untro? TheSprout

Should Welsh Government Ban Single Use Plastic? – TheSprout

The Impact of Plastic Pollution – TheSprout

Shopping Zero Waste Is Easier Than You Think – TheSprout

Enough of calling it climate change – this is a climate crisis! – TheSprout

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd