Pethau’n Mynd O’i Le

Pan fydd pethau yn mynd o’i le, mae’n hawdd iawn gosod y bai ar ein hunain, teimlo’n ddigalon, yn ofnus, pryderus neu’n ddryslyd. Neu efallai ein bod yn ceisio meddwl am resymau i gyfiawnhau pam y digwyddodd.

Y peth pwysicaf i’w gofio, os wyt ti’n poeni am dy sefyllfa, ydy i ddweud wrth rywun gallet ti ymddiried ynddynt er mwyn cael y gefnogaeth a’r cyngor rwyt ti ei angen. Gallet ti hefyd gysylltu â sefydliad proffesiynol sydd yn bodoli i helpu, amddiffyn a chefnogi pobl fel ti, fel nad oes rhaid i ti ymdopi ar ben dy hun yn ddistaw. Dyma restr o rhai ohonynt gallai fod o help:

Gwasanaethau Cenedlaethol

Byw Heb Ofn – Darparu cymorth a chyngor am gamdriniaeth merched, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol.

BAWSO – Gwasanaethau arbenigol a chefnogol i bobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) sydd yn cael eu heffeithio gan gamdriniaeth ddomestig a chamdriniaeth fel arall fel FGM, Priodas Orfodol a Masnachu Mewn Pobl.

Meic – Llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth sydd yn cefnogi gydag unrhyw beth. Cysyllta yn ddyddiol o 8yb tan hanner nos ar: Rhadffôn (080880 23456), Neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein.

Llamau – Gwasanaeth cyfryngu i deuluoedd a chyngor hawliau lles.

Childline – Gwasanaeth preifat, cyfrinachol am ddim lle gallet ti siarad â’r llinell gymorth am unrhyw beth, neu ddarganfod llawer o wybodaeth gan gynnwys gwybodaeth am berthnasau sydd ddim yn iach, ysgariad, a chamdriniaeth ddomestig.

Runaway Helpline – Mae’r llinell gymorth yn helpu’r rhai sydd yn meddwl am redeg i ffwrdd, os wyt ti wedi rhedeg i ffwrdd yn barod, neu os wyt ti wedi bod i ffwrdd ac wedi dod yn ôl.

Say Something – 116 000 – Llinell gymorth ddienw, am ddim, 24-awr, ar y ffôn a neges testun. Yn cael ei gynnal gan FaceUp2It a Missing People ac yn caniatáu i bobl ifanc rannu gwybodaeth a chwilio am gefnogaeth gydag ecsploetiaeth rywiol.

FaceUp2It – Gwefan wedi’i ddatblygu gan FACE (Fighting Against Child Exploitation). Grŵp o bobl ifanc, bechgyn a merched, sydd yn ymwybodol o beryglon grŵmio ac ecsploetiaeth rywiol i rannu gwybodaeth a helpu pobl ifanc eraill sydd yn fregus neu’n cymryd risg.

Thinkuknow – Gwefan gwych llawn gwybodaeth a fideos am ecsploetiaeth rywiol.

Barnado’s – Elusen plant gyda llawer o wybodaeth a chefnogaeth, gan gynnwys gwybodaeth Ecsploetiaeth Rywiol Plant.

NWG Network – Rhwydwaith yn y DU sydd yn ymdrin ag ecsploetiaeth rywiol a masnachu pobl. Mae yna gêm cwis rhyngweithiol sydd yn helpu ti i archwilio os ydy dy berthynas di yn iach neu ddim.

This image has an empty alt attribute; its file name is Abuse-3-1024x1024.png

Apiau defnyddiol

Bright Sky – App symudol a gwefan i unrhyw un sydd yn profi camdriniaeth ddomestig, neu sydd yn poeni am rywun arall.

Blogiau a Chanllawiau

#TiYnHaeddu: Perthnasau Iach – TheSprout

Arguments With Friends – The Mix

Divorce & Separation – Childline

Domestic Abuse – Childline

Ffrindiau – TheSprout

Diogelwch Teuluoedd – Canllaw i rieni i gadw’n ddiogel rhag cam-drin rhywiol – Hwb Cymru

Diogelwch Ar-lein – TheSprout

Perthnasau – TheSprout

Secstio Ac Ecsploetiaeth Rywiol – TheSprout (Archive)

Stolen Tears: The Dangers Of Facebook – TheSprout (Archive)

Pwy Sydd yn Siarad Ar-lein Gyda Dy Frawd Neu Chwaer Fach Mewn Gwirionedd? – TheSprout (Archive)

#SaySomething: New 24/7 Line To Report Sexual Exploitation – TheSprout (Archive)

Mae’r Term ‘Trais ar Sail Anrhydedd’ yn Gymhleth – TheSprout

What to do if you’re worried about FGM – The Mix

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd