Dy Gorff

Mae edrych ar ôl dy iechyd yn bwysig fel dy fod yn teimlo’n dda ac y gallet ymdopi gyda heriau a phwysau bywyd bob dydd.

Cofia:

– Os yw’n argyfwng meddygol, ac ydwyt yn meddwl fod bywyd rhywun mewn perygl, ffonia 999.

– Os nad ydwyt yn gwybod os dylet fynd at y meddyg, neu os oes angen cyngor, gallet fynd at Galw Iechyd Cymru.

– os ydwyt yn pryderu am symptomau ac yn methu gweld meddyg, neu os na allet ddod o hyd i beth ydwyt ei hangen, rho alwad i Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.


Pan rwyt ti’n ifanc rwyt ti’n mynd drwy lawer o newidiadau, ac mae’n wirioneddol bwysig bod dy gorff yn cael digon o danwydd i gadw i fyny â’r broses.

Gall bwyta diet cytbwys, cadw’n actif a dysgu ymlacio helpu i gadw ti mewn iechyd da wrth i’r corff dyfu a datblygu. Mae gan y GIG safle da o’r enw Newid Am Oes os ydwyt am wneud rhai newidiadau cadarnhaol i dy ffordd o fyw.

Gall cael cyngor ar faterion iechyd fod yn galonogol, oherwydd gwelai di’n aml fod yr hyn a oedd yn ymddangos yn broblem go iawn yn gwbl normal a dim byd i boeni amdano.

Mae’n bwysig edrych ar unrhyw bryderon iechyd sydd gennyt drwy gael cyngor a chymorth. Gall y rhan fwyaf o afiechydon a phroblemau cael eu trin a’i iachâu gan adael i chi barhau gyda’ch bywyd hapus ac iach. Rhan fwyaf o bobl wedi cofrestru gyda meddyg y GIG, a gallet ddod o hyd i feddygfa a dod o hyd i ddeintyddion lleol, Meddygfeydd, optegwyr, fferyllwyr ac ysbytai.

Anabledd

Os oes gennyt anabledd, ac angen ychydig mwy o wybodaeth ynglŷn â delio â sefyllfaoedd anodd, gall Scope rhai awgrymiadau gwych i ti.

Eisiau cymryd rhan mewn chwaraeon? Mae gan Chwaraeon Anabledd Cymru LLWYTH o wybodaeth ar bethau y gallwch gymryd rhan ynddynt (ac yn enwedig yng Nghaerdydd)!

 

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru