Symud o Gwmpas

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ar y ffyrdd gwahanol i symud ti a dy fagiau o gwmpas Caerdydd.

Os wyt ti’n chwilio am wybodaeth ar deithio rhyngwladol, edrycha ar y dudalen arall.

Dyma restr o ffyrdd i deithio o amgylch Caerdydd:

This image has an empty alt attribute; its file name is transport--e1618226788224-1024x517.png

Cyngor Yng Nghaerdydd

Teithio bws am ddim i ysgolion – Os wyt ti dros dair milltir o’r ysgol ddalgylch agosaf i ti yng Nghaerdydd, yna rwyt ti’n gallu cael tocyn bws i deithio am ddim.

Next Bike – Mae’r cynllun llogi beiciau wedi’u docio NextBike ar gael yng Nghaerdydd. Os wyt ti’n fyfyriwr Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd neu Brifysgol De Cymru, yna rwyt ti’n gallu cael aelodaeth am ddim i’r cynllun NextBike, sydd yn gwneud y beiciau yn rhatach fyth i’w llogi.

Pedal Power – Elusen llogi beic Caerdydd, maent yn rhedeg caffi ger Parc Bute hefyd ac yn un o brif bartneriaid y cynllun NextBike.

Cadw Caerdydd i Symud – Hyfforddiant beicio i oedolion.

Hyfforddiant Beicio i Blant – Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig Hyfforddiant Beicio Safon Genedlaethol (lefel 1 a 2) i holl ddisgyblion ysgolion cynradd Caerdydd.

Repair Cafe Wales – Cyfarfodydd rheolaidd o wirfoddolwyr sydd yn ceisio trwsio bron popeth, yn gofyn am ddim mwy na phaned fel taliad (a Chredydau Amser). Cadwa olwg ar y tudalen Facebook am fanylion y cyfarfod nesaf, sydd yn cael ei gynnal unrhyw le o Grangetown i Gaerffili.

Bws Caerdydd – Y prif gwmni, sydd yn cael ei gynnal gan y cyngor yng Nghaerdydd.

Fy Ngherdyn Teithio – Os wyt ti rhwng 16 a 21 oed, mae posib arbed tua 30% ar deithiau bws gyda’r tocyn yma.

Network Rider – Tocyn bws dyddiol neu wythnosol. Gellir defnyddio hwn ar Fws Caerdydd a’r mwyafrif o wasanaethau bws eraill yn Ne Ddwyrain Cymru.

Llwybrau Bysus Ysgol – Holl lwybrau bysus ysgol ar wefan Cyngor Caerdydd.

PlusBus Caerdydd – Os wyt ti angen dal bws ar ôl bod ar y trên, mae posib prynu tocyn bws rhad i gysylltu dy docyn rheilffordd gyda’r gwasanaeth yma.

Dragon Taxis – Angen lifft? Y cwmni tacsis yma ydy gwasanaeth mwyaf adnabyddus Caerdydd.

Meic logo for Info section

Gwasanaethau Cenedlaethol

Meic – Llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth sydd yn cefnogi gydag unrhyw beth. Cysyllta yn ddyddiol o 8yb tan hanner nos ar: Rhadffôn (080880 23456), Neges testun (84001) neu sgwrs ar-lein.

Rheolau’r Ffordd Fawr – Darganfod gwybodaeth ar Reolau’r Ffordd Fawr i Feicwyr.

SusTrans – Elusen genedlaethol yn gyfrifol am gynnal y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

Immobilise – Cofrestra dy feic ar y bas data yma sydd yn cael ei gynnal gan yr Heddlu.

Traveline Cymru – Canllaw cynhwysfawr o deithio yng Nghymru.

MegaBus – Yn cael ei gynnal gan Stagecoach, mae’r Megabus yn rhedeg gwasanaethau rhad o ganol dinas Caerdydd ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i Fryste, Llundain a mwy. Canran fach i ffwrdd os oes gen ti gerdyn UCM.

National Express – Os wyt ti’n debygol o ddefnyddio bysiau National Express yn aml, gallet ti gael ⅓ i ffwrdd gyda cherdyn Coachcard Person Ifanc.

Trafnidiaeth Cymru – Cwmni dielw sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru, yn gweithio ar Wasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru.

Trenau Arriva Cymru – Yn rhedeg Llinellau’r Cymoedd a GWR, sydd yn cynnal trenau o Lundain i Abertawe.

Cerdyn Rheilffordd – Os wyt ti rhwng 16 a 25 gellir cael ⅓ oddi ar holl brisiau’r DU gyda cherdyn rheilffordd 16-25.

Trainsplit – Wrth gynllunio taith bellach gellir defnyddiol gwefan “hollti tocynnau’ sydd yn hollti’r tocynnau yn sawl tocyn rhatach, oherwydd cymhlethdod y system rheilffordd Brydeinig. Cyfuna hyn gyda Cherdyn Rheilffordd i arbed mwy o arian.

DVLA – Mae’r DVLA yn caniatáu i ti wneud cais am drwydded yrru yn 15 oed a 9 mis.

GovUK – Gwybodaeth ar ddysgu gyrru a bwcio prawf gyrru.

Pass Plus Cymru – Cynllun sydd yn rhoi mwy o brofiad i yrwyr ifanc ar ôl iddynt basio’r prif brawf gyrru. Mae’r cynllun yn dangos dulliau gyrru mwy diogel ac yn rhoi profiad mewn sefyllfaoedd mwy heriol, fel ar y draffordd.

This image has an empty alt attribute; its file name is transport-2-1024x1024.png

Apiau Defnyddiol

Traveline Cymru – App cynhwysfawr gyda chanllawiau teithio yng Nghymru.

Bws Caerdydd – Yn cynnwys amseroedd gadael byw ar gyfer pob arhosfan bws, ond nid yw’n cynnwys manylion cwmnïoedd bysiau eraill.

Google Maps – Datrysiad da i ddal popeth, er mae’n debyg bod hwn (neu rywbeth tebyg) gen ti’n barod ar dy ffôn.

Trainline – App syml sydd wedi’i ddylunio’n dda, sydd yn gadael i ti edrych ar bob math o wybodaeth trên. Gall bwcio siwrne ar yr app, gweld faint o drenau sydd yn cyrraedd gorsafoedd penodol, gweld lleoliad trên penodol ar y llinell, a mwy.

Ymholiadau National Rail – Bwcio tocynnau o unrhyw le yn y DU, yn debyg i Trainline.

Uber – Y gwasanaeth rhannu taith fwyaf adnabyddus.

This image has an empty alt attribute; its file name is transport-1-1024x1024.png

Blogiau a Chanllawiau

Run Commuting: Tips on Running to Work – Run and Become

Diogelwch ar gyfer Teithwyr Tacsi – Cyngor Caerdydd

Drink Driving – The Mix

Learning to Drive – The Mix

Travelling by Bike – The Mix

Buying a second-hand car – The Mix

Public Transport with a Disability – The Mix

Advice for Disabled Travellers – Cyngor ar Bopeth

Advice for learning to Drive – The Student Room

Travel Costs for people with Disabilities and Carers – Turn2Us

Fideos

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Sprout Cymraeg : Newyddion a Gwybodaeth i Bobl Ifanc Caerdydd