Byw Mewn Gofal

Weithiau, bydd pethau’n digwydd o fewn teuluoedd sy’n golygu na all plant neu bobl ifanc fyw gyda’u rhieni. Gall hyn ddigwydd oherwydd sawl rheswm yn cynnwys salwch, problemau teuluol, neu dy rieni neu dy deulu yn methu gofalu amdanat yn iawn oherwydd amgylchiadau.

http://www.youtube.com/watch?v=JNIAlH6n6d4&feature=youtu.be

Os bydd hyn yn digwydd i ti, yna gall Cyngor Caerdydd gofalu am dy anghenion llety ac addysgol, ac weithiau gall hyn olygu y byddi’n byw gyda’r hyn a elwir yn deulu maeth. Yn dibynnu ar dy amgylchiadau, gall y sawl fydd yn gofalu amdanat fod yn drefniant tymor byr neu dymor hir. Bydd rhywun a elwir yn weithiwr cymdeithasol yn cynorthwyo i sicrhau dy fod yn cael gofal priodol, a dylai dy ddiweddaru ynghylch yr hyn sy’n digwydd.

Pan fyddi yng ngofal y gwasanaethau cymdeithasol, bydd rhaid llunio cynllun gofal i ti. Bydd hyn yn cynnwys ble byddi’n byw a pha mor aml y gelli weld dy rieni os byddi di a dy deulu yn dymuno cadw mewn cysylltiad.

Mae’r gyfraith yn dweud fod rhaid i weithwyr cymdeithasol ystyried dy ddymuniadau a dy deimladau. Mae dy feddyliau a dy safbwyntiau yn cyfrif, felly mae’n bwysig i ti ddweud beth sydd arnat ei eisiau pan fydd dy weithiwr cymdeithasol, dy deulu a’r bobl sy’n gofalu amdanat yn gwneud cynlluniau i’r dyfodol.

Os wyt yn anfodlon â rhai pethau, y peth doethaf yw trafod hynny â dy ofalwyr neu dy weithiwr cymdeithasol, fydd yn gallu datrys pethau fel arfer. Mae sefydliadau hefyd a all ddarparu Gwasanaeth Eirioli (fel Voices From Care a Meic)  i dy gefnogi tra byddi di’n derbyn gofal a dy gynorthwyo i ddelio ag unrhyw broblemau posibl. Mae eiriolwr yn weithiwr proffesiynol hyfforddedig, sy’n annibynnol ar y gwasanaethau cymdeithasol, dy ofalwr a dy weithiwr cymdeithasol, a gall siarad ar dy ran os bydd angen hynny.

Dolennau Defnyddiol

Rhai Sefydliadau Lleol

Foster Care Cardiff

Cardiff Council’s Children In Care page

Llamau’s section on Supported Lodgings

Rhai Sefydliadau Cenedlaethol

Voices From Care Cymru – Sefydliad annibynnol cenedlaethol Cymru sy’n ymroddedig i gynnal hawliau a lles plant a phobl ifanc sydd neu sydd wedi bod mewn gofal.

Comisiynydd Plant Cymru – Yn hyrwyddo plant a phobl ifanc gyda’r bwriad i chi gael eich hawliau wedi parchu a’ch lleisiau ei glywed.

Am fwy o sefydliadau neu wybodaeth am fod mewn gofal, ewch i Dewis neu cysylltwch â Meic,  llinell gymorth eiriolaeth, cyngor a gwybodaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru – Rhadffôn: 080880 23456 / Testun: 84001 / Neges sydyn

 

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru