Amgylchedd

Dŵr. Bwyd. Aer. Tir. Ynni. Hinsawdd. Llifogydd. Cefn Gwlad.

Na, dyw’r amgylchedd ddim yn arwyddocaol o gwbl. Paid â darllen y dudalen hon.

Paid â ddod o hyd i wybodaeth bwysig isod, adnoddau cwrs neu sefydliadau lleol i wirfoddoli neu ymgyrchu.

Oeddet ti’n gwybod? Mae Cymru o flaen y gad yn ei feddwl amgylcheddol (mwy ar waelod y dudalen):

  • Mae ganddo un o’r targedau newid yn yr hinsawdd mwyaf llym yn y byd.
  • Ar yr 2il o Chwefror 2016, pleidleisiodd y Cynulliad i basio Mesur yr Amgylchedd (Cymru) yn gyfraith, sy’n golygu bydd adnoddau naturiol Cymru wrth wraidd pob penderfyniad yn y dyfodol. 

Prif wybodaeth:

Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc ar yr Amgylchedd – Llawer o wybodaeth, fideos, taflenni ffeithiau ar gyfer pobl ifanc ar yr amgylchedd, gan gynnwys ar gyfer gwaith cwrs

CAFOD – Hinsawdd – Gallet ddod o hyd i ffeiliau ac adnoddau ar gyfer pobl ifanc ar faterion yr amgylchedd a hinsawdd.

Skeptical Science – Yn edrych ar y gwyddoniaeth a’r dadleuon o amheuaeth cynhesu byd-eang – mewn iaith cychwyn, canolradd ac uwch.

 

Blogiau Da

CAFOD – Blogwyr Hinsawdd Ifanc – Blogs o 25 o bobl ifanc!

The Sprout: Yr Amgylchedd – Mae pobl ifanc a sefydliadau Caerdydd wedi ysgrifennu dros 200 o erthyglau yn ymwneud â’r amgylchedd – gweler nhw gyd fan hyn.

Adfywio Cymru ar theSprout – Mae prif blogiwr Adfywio Cymru blogger, Will, wedi ysgrifennu tua dwsin o ddarnau cyfoes diddorol iawn i’r Sprout er mwyn annog pobl ifanc i gymryd camau mentrus yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Cyfrifon Instagram Da i ddilyn:

Argymhellwyd gan un o’r raddedigion daearyddiaeth! Noder: mae’r dolenni isod i’w gwefannau nhw, sydd hefyd yn wych!

National Geographic: Amgylchedd – “Y cyfan sydd angen i chi wybod” ar bynciau fel Trychinebau Naturiol, Cynefinoedd, Y môr a Newid yn yr Hinsawdd.

WWF (World Wildlife Fund) – Gwybodaeth am fywyd gwyllt, ardaloedd gwyllt, bygythiadau i bobl a bywyd gwyllt, a sut i gymryd rhan i wella’r sefyllfaoedd hyn.

https://www.instagram.com/p/BJ8kYr8BApe/

Gwarchodaeth natur – gwarchod y tiroedd a’r dyfroedd arno beth y mae pob bywyd yn dibynnu mewn 69 o wledydd, gan gynnwys y 50 o daleithiau’r UDA.

Sefydliadau lleol

Dyrad Bushcraft – Wilderness Bushcraft training and info. Hyfforddiant a gwybodaeth byw yn y gwyllt a’r anialwch.

Cyfeillion Nant Fawr – Gwirfoddolwr mewn coetiroedd a pharcdir hardd yng Ngogledd Caerdydd. Hefyd, cafwyd gwahanol grwpiau “Cyfeillion” ar draws Caerdydd i gyd eu rhestru fan hyn.

Egg Seeds – Addysg amgylcheddol trwy brofiadau, adnoddau, a mwy.

Prosiect Green Days (gan Innovate Trust) – yn helpu pobl gydag anableddau dysgu a/neu salwch meddwl ennill sgiliau a hyder drwy tasgau mewn gwarchodfeydd natur a pharciau yng Nghaerdydd a gerllaw.

Awyr Agored Cardiff – Parciau, hamdden, natur, cefn gwlad, a mwy yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.

Sefydliadau eraill/cenedlaethol:

Clymblaid Hinsawdd Ieuenctid y DU – Prosiectau ac ymgyrchoedd i uno pobl ifanc yn y DU o amgylch y newid yn yr hinsawdd.

Cadwch Gymru’n Daclus – Mwy na sbwriel “yn unig” – yn gwarchod yr amgylchedd a’r dirwedd Cymreig mewn sawl ffordd.

Rhaglen Eco-sgolion – Newidia dy ysgol er gwell – beth am sefydlu a rhedeg grŵp i wyrddio eich ysgol a chyflawni eu gwobrau Efydd, Arian a’r Faner Werdd a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Tyfu’n Wyllt – Hadau blodau gwyllt yn rhad ac am ddim ar gyfer dy grŵp neu brosiect.

Mwy am beth sy’n digwydd yng Nghymru

Llywodraeth Cymru – Yr Amgylchedd a Chefn Gwlad – Beth mae Llywodraeth Cymru yn gwneud i ddiogelu a gwella’r adnoddau hanfodol hyn.

Cymru 2016 – Amgylchedd – Mae Aelodau’r Cynulliad wedi trafod a dylanwadu ar benderfyniadau a wneir am bethau fel hyn.

Dy Gynulliad Di – Bil yr Amgylchedd (Cymru)  – Ar yr 2ail o Chwefror 2016, pleidleisiodd y Cynulliad o blaid pasio Bil yr Amgylchedd (Cymru) i Gyfraith. Sy’n meddwl byddai wrth graidd unrhyw penderfyniad. mae hyn yn arwain o fewn yr UE. MAe hefyd yn cwmpasu gwahanol meysydd fel cadwraeth natur, newid yn yr hinsawdd, codi tâl am fagiau siopa, ailgylchu a physgodfeydd.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru