Teuluoedd Yn Gyntaf Caerdydd

Posted on:   Posted by:

Families First in Cardiff Logo for our listing

Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig help, cyngor a chefnogaeth i deuluoedd yng Nghaerdydd. Maent yn tynnu gwasanaethau gwahanol sydd yn gallu bod yn gymorth i deuluoedd at ei gilydd. Byddant yn edrych ar yr hyn sydd ei angen arnat ti, ac yn awgrymu’r cymorth cywir ar yr amser cywir i roi rheolaeth i ti o dy fywyd. Yma edrychwn ar y gwasanaethau ariannir gan Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd.

**Mae hwn yn rhestr gyfoes o’r gwasanaethau ariannir gan Teuluoedd yn Gyntaf sydd ar gael yng Nghaerdydd. Mae newidiadau wedi bod i’r gwasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf felly mae posib bydd yna newidiadau neu ychwanegiadau i’r rhestr yma. Cadwa lygaid yma am unrhyw newidiadau.**

Am wybodaeth gyfoes, cyngor a chefnogaeth am wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf cysyllta â’r llinell gymorth Cymorth i Deuluoedd am ddim ar 0808 800 0038.  


Prosiectau cefnogir gan Teuluoedd yn Gyntaf:

Gwasanaeth Cymorth Blynyddoedd Cynnar i Deuluoedd Gwirfoddol – Home-Start Caerdydd

 • Cefnogaeth un i un yn y cartref wedi’i arwain yn wirfoddol
 • Edrych ar beth sy’n creu rhwystrau i rieni/gofalwyr plant/pobl ifanc
 • Cymorth i deuluoedd i gael mynediad i wasanaethau a sicrhau eu bod yn cael mynediad i apwyntiadau iechyd
 • Yn gweithio gyda: Teuluoedd gydag o leiaf un plentyn o dan 5 oed
 • Gwefan: Home-Start Caerdydd

 

Gwasanaeth Perthnasau Iach – Tîm Ymestyn Allan Iechyd Rhywiol YMCA Caerdydd (SHOT)

 • 1:1 – Gwasanaeth un i un sydd yn cynnig gwasanaeth iechyd rhywiol a pherthnasau arbenigol, cyfrinachol ac wedi’i deilwro i bobl ifanc
 • Ysgolion – Cefnogi ysgolion gyda hyfforddiant, gwybodaeth a chyngor i gefnogi pobl ifanc gyda’u hanghenion iechyd rhywiol a pherthnasau
 • Darparu gwybodaeth mewn ffurf ryngweithiol am ymddygiad sy’n ymwneud â chymryd risgiau a chadw’n ddiogel. Addas ar gyfer blynyddoedd 7-13.
 • Cerdyn-C – Dosbarthu condomau am ddim i bobl ifanc 13-25 trwy Gynllun Cerdyn-C Caerdydd. Darparu cyngor a chefnogaeth perthnasau ac iechyd rhywiol
 • Yn gweithio gyda: Pobl ifanc 11-25 oed yn bersonol (13-25 gyda’r Cerdyn-C) a’u teuluoedd os yw’n fuddiol
 • Gwefan: YMCA Caerdydd

 

TheSprout.co.uk – ProMo-Cymru

 • Cylchgrawn ar-lein a gwefan gwybodaeth ar gyfer rhai 11-25 oed yng Nghaerdydd, wedi’i greu gan bobl ifanc 11-25 a’r sefydliadau sydd yn cynnig cefnogaeth iddynt
 • Gwefan rhyngweithiol sydd yn darparu gwybodaeth ar weithgareddau a gwasanaethau sy’n agored i bobl ifanc Caerdydd
 • Annog creadigrwydd a gweithredu uniongyrchol
 • Yn gweithio gyda: 11-25 oed
 • Ffôn: 02920 46 22 22
 • E-bost: info@thesprout.co.uk
 • Gwefan: theSprout

 

Gwasanaeth Llesiant Teulu Caerdydd – Barnardo’s Cymru

 • Cefnogi rhieni/gofalwyr plant a phobl ifanc gydag iechyd meddwl emosiynol a meddyliol a llesiant
 • Cynnig cyngor, therapi chwarae, ymyriad therapiwtig a gwaith grŵp llesiant
 • Yn gweithio gyda: Teuluoedd ac aelodau o’r teulu sydd yn byw yn ardal Caerdydd (neu gyda phlant yn byw yng Nghaerdydd) sydd angen cefnogaeth gydag iechyd emosiynol a meddyliol a llesiant.
 • Gwefan: Gwasanaeth Llesiant Teulu Caerdydd

 

Tîm Anabledd TAT – Gweithredu Dros Blant

 • Cyfeirio at wybodaeth a chyngor
 • Ymarferwr Cefnogi Teulu yn cynnig cefnogaeth
 • Grwpiau cefnogol a boreau coffi i rieni gael rhannu profiadau a chynnig cefnogaeth
 • Sesiynau galw heibio
 • Sesiynau un i un
 • Rhaglen magwraeth i rieni
 • Yn gweithio gyda: Pobl ifanc 0-25 a’u rhieni
 • Gwefan: Gweithredu Dros Blant Caerdydd

 

Cefnogaeth Magu Plant a Sgiliau Byw’n Annibynnol – Barnardo’s Cymru

 • 1:1 – Cefnogi rhieni wrth gynnig gwasanaeth un i un yn y cartref yn edrych ar faterion ymddygiad heriol mewn plant 6+
 • Rhaglen Cygnet – Rhaglen i rieni/gofalwyr plant/pobl ifanc sydd wedi cael diagnosis o Awtistiaeth. Wedi’i greu i ddeall Awtistiaeth, y ffordd mae pobl ifanc gydag Awtistiaeth yn profi’r byd a beth sydd yn gyrru eu hymddygiad
 • Sgiliau byw’n annibynnol – I rai dros 14 oed sydd angen datblygu sgiliau annibyniaeth benodol
 • Yn gweithio gyda: Plant a phobl ifanc 6-25 oed
 • Gwefan: Barnardo’s Caerdydd a’r Fro

 

Darpariaeth Ieuenctid Cynhwysol Cathays

 • Grŵp ieuenctid wedi’i gynnal ar gyfer pobl ifanc gydag anableddau i gael cymysgu gyda chyfoedion yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau
 • Clwb ieuenctid nos Wener a darpariaeth gwyliau yn ystod gwyliau’r ysgol (nid oes trafnidiaeth)
 • Yn gweithio gyda: 11-25 oed
 • Gwefan: Darpariaeth Ieuenctid Cynhwysol Cathays

 

Gwasanaeth Cyfryngu a Gwybodaeth i Deuluoedd – Llamau

 • Cyngor ac asesiad tai i rai 16-21 oed
 • Cyfryngu i deuluoedd a chyngor hawliau lles
 • Gwasanaeth cyfryngu i bobl ifanc 14+ oed a’u teuluoedd
 • Yn gweithio gyda: 14 – 21 oed a’u teuluoedd
 • Gwefan: Llamau

 

Credydau Amser – Spice

 • Gwobrwyo credydau amser i bobl sydd yn rhoi amser i wasanaethau neu grwpiau lleol
 • Gwobrwyir un credyd fel diolch am bob awr rhoddir
 • Gellir gwario credydau ar ddigwyddiadau a gweithgareddau hamdden a hyfforddiant darparir gan y rhwydwaith
 • Gall unrhyw wasanaeth ariannir gan Teuluoedd yn Gyntaf gael mynediad i gredydau amser a’i gynnig fel ffordd i recriwtio a chadw gwirfoddolwyr
 • Yn gweithio gyda: Holl wasanaethau ac unigolion
 • Gwefan: justaddspice

Have your say

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru